Loading

В община Трън 17 домашни помощника и 8 социални асистента

ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.07-0011-С-0001 „Домашна помощ за независим живот в Община Трън". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Във връзка с изпълнение на проект: „Домашна помощ за независим живот в Община Трън", договор № BG051PO001-5.2.07-0011-С-0001, на територията на община Трън вече единадесети месец 17 домашни помощника и 8 социални асистента подпомагат живота на общо 46 лица, намиращи се в невъзможност да организират сами бита и социалните си контакти.
Проектът се изпълнява от Община Трън в партньорство със Сдружение „Устойчиво развитие на селските райони", които работят непрекъснато за повишаването на професионалните умения и мотивацията на социалните асистенти и домашните помощници чрез различни надграждащи обучения.
До този момент, от обученията се възползваха всички наети по проекта домашни помощници и социални асистенти, което доведе до повишаване на знанията и уменията им и до по-добро предоставяне на социалните услуги в общността.
Ангажираните като социални асистенти по проекта подпомагат потребителите при осъществяването на социалните им контакти и съдействат реално за повишаването на качеството им на живот, а домашните помощници създават възможности за реализиране на правото на хората с различни видове увреждания и самотно живеещите възрастни хора да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието си.
Чрез изпълнението на проекта се разкриват нови работни места и се повишават икономическите възможности, като се създава алтернатива за устойчива заетост на лица с по-ниска степен на образование и трайно безработни лица чрез професионалната им реализация, като домашни помощници и социални асистенти. Развиват се социалните услуги „Социален асистент" и „Домашен помощник" в семейна среда за осигуряване на самостоятелност на потребителите от целевите групи. Подобрява се качеството и се разширява броя на предлаганите социални услуги за населението в oбщината и се намалява риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване.
Екипът, както и експертите ангажирани с изпълнението на проекта дълбоко вярват, че в периода на реализация са успели да променят обществените нагласи и приоритети и са създали условия за едно по-добро бъдеще за някои от най-уязвимите групи на територията на общината.

източник: радио "Фокус"

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%...