Loading

Декларация на Общински съвет - Трън.

ДЕКЛАРАЦИЯ
От общински съвет – Трън
Относно: Решение№33/30.06.2016 на Общински съвет – Трън във връзка с инвестиционно намерение на „ЕВРОМАКС СЪРВИСИЗ ЕООД” на територията на Община Трън.

Общински съвет – Трън декларира, че е запознат с всички документи, внесени в Общината от инвеститора „Евромакс Сървисиз” ЕООД във връзка с неговото инвестиционно намерение за добив и преработка на метални полезни изкопаеми на територията на Община Трън.

Въз основа на наличната информация, членовете на Общинския съвет и администрацията на Община Трън са запознати с историята, опитът, собствеността и начина на работа на инвеститора, както и с предвидения в българското законодателство процедурен път за реализация на подобно инвестиционно предложение.

Съгласно Закона за подземните богатства, който урежда условията и реда за търсене, проучване и добив на подземните богатства на територията на Република България, подземните богатства са изключителна държавна собственост (Чл.3, ал.1). Правата за подземните богатства се предоставят чрез разрешение за търсене и проучване, издадени от министъра на енергетиката, след одобрение от Министерския съвет (Чл.5, т.1), а концесия за добив се предоставя от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката (Чл.5, т.3).

Компетентен орган по чл.5, т.1 е министърът на енергетиката, Компетентен орган по Чл.5, т.3 е Министерски съвет, който оправомощава министъра на енергетиката да сключи договор за добив на подземни богатства.

Тъй като Министерският съвет определя държавната политика по управление на подземните богатства с цел устойчиво развитие на страната, националната сигурност и привличането на инвеститори (Чл.7, ал.1), ролята на местната власт в лицето на Общинския съвет и Общинската администрация са ограничени.

Мотивите на това правно положение са свързани с естеството на въпроса, който изисква висок експертен потенциал за вземане на решения. Законодателят е предвидил формата на обществено обсъждане, чрез която да се вземат предвид широк кръг позиции, включително общественото мнение, свързани с реализацията на инвестиционните предложения. Изразените съображения по време на общественото обсъждане, които имат основания, се формулират като задължителни препоръки към инвеститора при реализацията на неговия проект.

В конкретния случай с инвестиционното намерение, касаещо Община Трън, етапът на обществено обсъждане ще настъпи след изготвяне на доклада за въздействието върху околната среда и неговото разглеждане и приемане от компетентния орган – РИОСВ – Перник. Изразяването на мнения в момента е ценна информация за обществените нагласи, но не е юридически обосновано за вземане на решения от страна на Общинския съвет.

Ние – Общинските съветници от град Трън – ще продължим да следим развитието на инвестиционното предложение и на отношението на нашите съграждани към него, така че интересите на общината да бъдат защитени по най-обективен и аргументиран начин.

Местната власт е призвана да работи с достоверни факти и да търси отговори на сериозни икономически и демографски предизвикателства. Тяхното положително развитие не може да се търси за сметка на екологичния баланс или общественото спокойствие. Същевременно общината не може да си позволи да се противопоставя не аргументирано на единственото инвестиционно предложение с толкова голям мащаб и потенциал да окаже съществено благоприятно развитие върху социално-икономическия живот на общината.

Съвременната практика показва, че инвестиционни намерения за добив на полезни изкопаеми могат да бъдат успешно съчетани с високи стандарти за опазване на околната среда, за здраве и безопасност на жителите на общината, както и за дългосрочна перспектива за икономическо благополучие на общината, в която се развиват.

Въз основа на изказаните съображения, Общинският съвет декларира, че инвеститорът „Евромакс сървисиз” ЕООД, следва законоустановените процедури и е показал желание за диалог с местната власт за постигане на най-добрите решения за развитието на община Трън.

Предвид добрите традиции на града в мината промишленост, инвестиционното предложение за добив на полезни изкопаеми заслужава голямо внимание и Общинският съвет ще продължи да следи развитието на проекта с особен акцент и високи изисквания към екологичните аспекти на неговото реализиране.

Дата: 29.07.2016 год. Общински съвет - Трън