Loading

Как ще започне унищожаването на Трънският край - епизод четвърти.

Източник - Инвестиционно намерение на Евромакс Сървисиз, предоставено от МОСВ.

Епизод четвърти - Погромът над флора и фауна.

Земи и почви. За целите на инвестиционното предложение ще бъде променено предназначението на земи – около 1900 dka в участък „Трън юг“ и около 200 dka в участък „Трън север“. В рамките на тези площи ще се разположат открити и подземни рудници, промишлена площадка, насипища, хвостохранилища, пътища. Почвената покривка ще бъде засегната пряко и дълготрайно. Косвено въздействие върху почвите около изброените съоръжения и инфраструктурни елементи ще се получи от прахови и газови емисии, разпространени по въздушен път. Земни недра. Влиянието ще бъде значително, дълготрайно и необратимо поради изземване на полезно изкопаемо - златно- 12 сребърни руди и скални маси. Избраните технологии на изграждане на вътрешни насипища в два от откритите рудници, обратно втвърдяващо запълнение за подземните минни изработки и поетапната рекултивация са добри практики в минния бранш. Растителен и животински свят. Защитени природни територии.  Растителността ще бъда пряко и трайно унищожена в рамките на около 1900 dka в участък „Трън юг“ и около 200 dka в участък „Трън север“, където ще се разположат открити и подземни рудници, промишлена площадка, насипища, хвостохранилища, пътища и други елементи на инвестиционното предложение. В близост до изброените съоръжения растителността може да бъде засегната от прахови и газови емисии по косвен път. Въздействието ще е дълготрайно, отрицателно.  В участък „Трън юг” пряко ще бъдат засегнати трудноподвижните животински видове, а останалите ще бъдат прогонени в обхвата на открити рудници, промишлени площадки, съоръжения за минни отпадъци, пътища в етапа на изграждане. Възможно е трайно прогонване на индивидите и фрагментация на обитаващите животински видове поради значителните засегнати площи и промени в ландшафта, шум, загубата на почви и растителност. В участък „Трън север” пряко засягане на трудноподвижни животински видове и прогонване на останалите се очаква на много малка площ - в обхвата на надземните комплекси и пътищата при сторителството. Поради наличието само на подземни рудници, малък размер на засегнатата площ, отдалеченост на отделните подучастъци и използване предимно на съществуващи горски пътища се очаква представителите на фауната да се приспособят към новата среда и да не настъпят съществени изменения в тяхното състояние и популация.