Loading

Кой ще вади и колко е златото в Трън?

Кратко наше проучване ни отведе до следните "златни" следи. Фирма „Трейс Рисорсиз" ЕООД е 100% собственост на офшорна компания от Каймановите острови. От уведомлението за инвестиционните намерения на фирмата (от сайта на община Брезник, а и публикувано на края на статията) разгледахме сайта на фирма EUROMAX, която е обявила на сайта си 5 проекта (3 в България и 2 в съседките ни). Интересно е, че две от тях са Брезник и Трън. Любопитни са картите на сайта (приложени към публикацията), а по-долу има подробности за залежите(превода е автоматичен и не-прецизен, моля ориентирайте се по английския вариант.):

ТРЪН

Геология
Гранит батолит внедрени в базалт и гнайс Известен зона hornfels е домакин на няколко stockworks злато вена

Минерализация
"Tombstone" - тип златни система, свързани с гранит прониквания, подобни на тези на колана Tintina в Аляска и Юкон
Няколко зони злато са определени: на К2, Злата и КД цели се състоят от подредени зони на гранит-домакин stockwork златната минерализация; целта лого се състои от подредени зони злато домакин hornfels
Един NI 43-101 изведе ресурс на лого е 2,1 Moz на злато
Лого остава отворена за разширяване

Дейност
70 дупки пробити в 67,5 кв. км площ до края на 2010 г. NI 43-101 доклад, публикуван през февруари 2011 г. за целта лого

Агресивни пробиване през 2011 г., планирани за лого и други цели

--- На Английски ---

Geology
Granite batholith intruded into basalt and gneiss
A prominent hornfels zone hosts several gold vein stockworks
Mineralization
"Tombstone" - type gold system associated with granite intrusions similar to those of the Tintina belt in Alaska and Yukon
Several gold zones are identified: the K2, Zlata and KD targets are comprised of stacked zones of granite-hosted stockwork gold mineralization; the Logo target is comprised of stacked gold zones hosted by hornfels
An NI 43-101 inferred resource at Logo has 2.1 Moz of gold
Logo remains open for expansion
Activity
70 holes drilled in a 67.5 km2 area to the end of 2010 NI 43-101 report released in Feb 2011 for the Logo target
Aggressive drilling in 2011 planned for Logo and the other targets

---

Превод: Google Translate

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

От „Трейс Рисорсиз" ЕООД, със седалище: гр. София 1583 област София (столица), община

Столична, район Искър, ж.к. „Дружба", бул. "Проф. Цветан Лазаров'' № 162, вх. 2, ЕИК

175085154

Пълен пощенски адрес:

гр. София 1504, ул. "Оборище" № 22, ап. 4

тел.: 02 978 48 80, факс: 02 978 48 80, e-mail: [email protected]

Управител на дружеството – възложител: Димитър Димитров

тел.: 02 978 48 80, факс: 02 978 48 80, e-mail: [email protected]

Лице за контакти: Ина Михайлова

тел.: 02 978 48 80, мобилен: 0898753125. факс: 02 978 48 80,

e-mail: [email protected]

Уведомяваме Ви, че „Трейс Рисорсиз" ЕООД има следното инвестиционно предложение:

„Добив и преработка па подземни богатства по чл. 2, ал. 1 от ЗПБ - метални полезни изкопаеми - златосьдържащи руди от площ „Брезник", находище „Милин камък", землище на гр. Брезник, община Брезник, област Перник".

Настоящото Уведомление е изготвено от Възложителя на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 2011 г. и съгласно изискването на чл. 21, ал. 3, т. 7 от Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 23/1999 г., посл. изм. ДВ, бр. 19/2011 г.) във връзка с предстояща процедура за регистрация на търговско откритие в резултат на дейности по разрешение за търсене и проучване на подземни богатства, което поражда права за концесия.

 

Съдържанието на уведомлението е съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Настоящото Уведомление е изготвено и в съответствие с чл. 2, ал. 3 и чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с ПМС № 201/31.08.2007 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 2011 г. и съдържа данни съгласно Приложение № 1 от наредбата, част Б - за инвестиционни предложения.

 

I. Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

През периода 2004 - 2011 г., на основание издадено от Министъра на околната среда и водите Разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1 от Закона за подземните богатства (№ 335/28.05.2004 г.), е извършено търсене и проучване в площ „Брезник".

Копия от Разрешението за търсене и проучване, договора към него и допълнителни споразумения към договора относно прехвърлянето на „Трейс Рисорсиз" ЕООД на всички права и задължения, произтичащи от предоставеното разрешение за търсене и проучване и сключения договор, както и площта за търсене и проучване, са представени в Приложения 1,

2, 3 и 4 към настоящото уведомление.

На Фигура 1 е представена схема с разположение на граничните точки, описващи площ за търсене и проучване „Брезник", област Перник съгласно Допълнително споразумение № 4 към Договор от 28.05.2004 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми.

„ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД

 

ТРЕЙС РИСОРСИЗ е регистрирана в България 2009-та година с едноличен собственик офшорката ОМАКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТИД регистрирана на КАЙМАНОВИТЕ ОСТРОВИ.

 

Източник: BreznikOnline.com (снимки)