Loading

„Магстрой” ООД е определена от правителството за концесионер на добива на индустриални минерали – жилен кварц

 Кариера в Студена Фирма „Магстрой” ООД е определена от правителството за концесионер на добива на индустриални минерали – жилен кварц, от находище „Белия камък”. Дружеството получава концесионните права за 32 години след проведен търг с тайно наддаване. Кариерата се намира в землището на с. Глоговица, община Трън. Очаква се минималният годишен добив на суровина от нея да бъде 10 334 т. Предложеният от спечелилия търга участник размер на индексирано концесионно плащане за единица подземно богатство е 1,15 лв. без ДДС при заложен в тръжните книжа минимален размер 1,13 лв. При тези стойности размерът на дължимото минимално годишно концесионно плащане ще е 11 884 лв. без ДДС. То ще постъпва в пълния си размер (без ДДС) по бюджета на община Трън. У правител на фирмата „Магстрой” ООД е Владимир Лазов, публично известен като близък приятел на президент а Георги Първанов (2002-2012).

Източник: Градски вестник - Перник