Loading

Микрорезерват ще бъде обособен в землището на село Лялинци

Около 70 декара е зоната, която ще бъде защитена заради паничиевото секирче. Това става със заповед на министъра на околната среда и водите.

Паничиевото секирче е било открито в България през 1903 г., след това изчезва и е намерено отново през 1998 г. и сега. То е изключително рядко в световен мащаб. В Сърбия, например, вече е изцяло изчезнало. В България пък вирее само в Трънско, поясниха от РИОСВ.

Със заповед на министъра са обособени и три микрорезервата в Кюстендилско.  За защитена местност е обявено находището на вълнестоцветно сграбиче в  Бобошево,  находището на скална метличина в землището на с. Полска Скакавица, община Кюстендил и находището на анасонов лопен в с. Цървеняно.

Защитените местности са обявени в рамките на проект „Изграждане на мрежа от защитени територии за опазване на растенията в България” на основание на предложения от Института за биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН в сътрудничество с МОСВ. Целта на новите защитени местности е опазването на редки растителни видове от българската флора, описани в „Червената книга на Република България“, намиращи се извън обявени вече защитените територии. В защитените местности се забраняват промяна предназначението на земите, строителство, добив на инертни материали, гола сеч.

 източник:mirogled.com