Loading

Община Трън е събрала данъците си и няма неразплатени задължения

Към края на миналата година общината няма неразплатени задължения. Имуществените данъци по план са в размер на 153 000лв., събрани са 152 733 лв.Изпълнението на годишния патентен данък е 77.73 процента. От данък върху недвижимите имоти са постъпили в общинската хазна 65 025 лв., което е с 9 975 лв. по-малко от предвидения. Сумите от данък върху превозните средства обаче са с 4648 лв. повече от планираните.
Изпълнението на неданъчните приходи е 138.02 на сто. С 37,65 процента повече от заложените са и нетните приходи от продажба на услуги, стоки и продукция. Най-високо е преизпълнението на приходите от наеми на земя - при план 40 000 лв. са събрани 67 179 лв.
Чувствителен ръст бележат и събраните такси от административни и технически услуги. С 21 830 лв. повече от планувания е внесеният ДДС. Значително изостава внесеният данък от стопанска дейност - едва 6 812 лв. при план 20 000 лв. Почти 10 пъти под очакваните са приходите от продажби на сгради - 2 059 лв. при планирани 20 000 лв. Двойно по-малко от прогнозните са влезлите в общинския бюджет пари от продажба на земя - при план 65 000 лв. са отчетени 34 872 лв./източник:БТА/