Loading

Община Трън продава на търг земи с първоначална цена от 0,23 лева на квадрат

Община Трън обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти. Продават се 343 200 m2 в землището на с.Цегриловци за 77 627 лева. Търгът ще се проведе на 11.01.2012 г. от 11,00ч. в Заседателната зала на административната сграда на Община Трън, гр. Трън пл. "Вл.Тричков"1, ет.1-ви. Първоначалната сума от 0,23 лв. за м2 е средната цена за Цегриловци, изчислена на базата на обявения в сайта на общината търг.  Повечето от имотите се намират в с. Цегриловци, един в с. Мракетинци(пъвроначалната му цена е 3735 лева за 700 м2 или 5,33 лева за м2).

1. Урегулиран поземлен имот ІІІ - общ. /трети общински/, с площ от 700 кв.м /седемстотин кв.м./, находящ се в кв. 2 /две/ по регулационния план на с. Мракетинци, незастроен, актуван с Акт за частна общинска собственост №2844/04.11.2011год., при първоначална тръжна цена в размер на 3735,00лв. /три хиляди седемстотин тридесет и пет лева/ с ДДС.
2.Имот № 010014 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 3,000 дка /три дка/, VІ категория , находящ се в местността "При река" по КВС на с. Цегриловци, ЕКАТТЕ 78327, актуван с АЧОС №2200/22.03.2011г. при първоначална тръжна цена от 646,00лв /шестстотин четиридесет и шест лева/;
3. Имот № 010018 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 5,591 дка /пет дка и петстотин деветдесет и един кв.м./, VІ категория, находящ се в местността "При река" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327, актуван с АЧОС №2201/22.03.2011г. при първоначална тръжна цена от 1255,00лв /хиляда двеста петдесет и пет лева/;
4. Имот № 010026 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 5,000 дка /пет дка/, VІ категория, находящ се в местността "При река" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327, актуван с АЧОС №2202/22.03.2011г. при първоначална тръжна цена от 1127,00лв /хиляда сто двадесет и седем лева/;
5. Имот № 010032 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 4,902 дка /четири дка и деветстотин и два кв.м./, VІ категория, находящ се в местността "При река" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327 , актуван с АЧОС № 2203/22.03.2011г. при първоначална тръжна цена от 1105,00лв /хиляда сто и пет лева/;
6. Имот № 010091 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 39,606 дка /тридесет и девет дка и шестстотин и шест кв.м./ , VІ категория, находящ се в местността "Росуля" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327 , актуван с АЧОС №2204/22.03.2011г. при първоначална тръжна цена от 9047,00лв /девет хиляди и четиридесет и седем лева/;
7. Имот № 010094 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 12,299 дка /дванадесет дка и двеста деветдесет и девет кв.м./, VІ категория, находящ се в местността "Росуля" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327, актуван с АЧОС № 2205/22.03.2011г. , при първоначална тръжна цена от 2809,00лв /две хиляди осемстотин и девет лева/;
8. Имот № 010096 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 1,500 дка /един дка и петстотин кв.м./ , VІ категория, находящ се в местността "Росуля" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327, актуван с АЧОС №2206/22.03.2011г., при първоначална тръжна цена от 327,00лв /триста двадесет и седем лева/;
9. Имот № 010102 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 14,018 дка /четиринадесет дка и осемнадесет кв.м./, VІ категория, находящ се в местността "Мостище" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327, актуван с АЧОС №2207/22.03.2011г. при първоначална тръжна цена от 3202,00лв./три хиляди двеста и два лева/;
10. Имот № 010105 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 5,134 дка /пет дка и сто тридесет и четири кв.м./, VІ категория, находящ се в местността "Мостище" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327, актуван с АЧОС №2208/22.03.2011г. при първоначална тръжна цена от 1183,00лв. /хиляда сто осемдесет и три лева/;
11. Имот № 010110 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 1,501 дка /един дка и петстотин и един кв.м./, VІ категория, находящ се в местността "Мостище" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327, актуван с АЧОС №2209/22.03.2011г. при първоначална тръжна цена от 332,00лв/триста тридесет и два лева/;
12. Имот № 010122 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 7,491 дка /седем дка и четиристотин деветдесет и един кв.м./, VІ категория, ,находящ се в местността "Мутница" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327 , актуван с АЧОС № 2210/22.03.2011г. при първоначална тръжна цена от 1726,00лв./хиляда седемстотин двадесет и шест лева/;
13. Имот № 010148 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 3,630 дка /три дка и шестстотин и тридесет кв.м./, VІ категория, находящ се в местността "Селище"по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327, актуван с АЧОС №2211/22.03.2011г. при първоначална тръжна цена от 819,00лв /осемстотин и деветнадесет лева/;
14. Имот № 010150 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 1,002 дка /един дка и два кв.м./, VІ категория, находящ се в местността "Градина" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327, актуван с АЧОС № 2212/22.03.2011г., при първоначална тръжна цена от 216,00лв /двеста и шестнадесет лева/;
15. Имот № 010157 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 3,190 дка /три дка сто и деветдесет кв.м./ , VІ категория, находящ се в местността "Градина" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327, актуван с АЧОС №2213/22.03.2011г. при първоначална тръжна цена от 719,00лв./седемстотин и деветнадесет лева/;
16. Имот № 010171 с начин на трайно ползване - нива, " с площ от 2,000 дка /два дка/, VІ категория, находящ се в местността "Конопище" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327, актуван с АЧОС № 2214/22.03.2011г., при първоначална тръжна цена от 431,00лв /четиристотин тридесет и един лева/;
17. Имот № 010180 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 3,886 дка /три дка осемстотин осемдесет и шест кв.м./, VІ категория, находящ се в местността "Конопище" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327 , актуван с АЧОС № 2215/22.03.2011г. , при първоначална тръжна цена от 876,00лв /осемстотин седемдесет и шест лева/;
18. Имот № 010210 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 5,210 дка /пет дка и двеста и десет кв.м./, VІ категория, находящ се в местността "Тършевина" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327 , актуван с АЧОС № 2216/22.03.2011г., при първоначална тръжна цена от 1201,00лв/хиляда двеста и един лева/;
19. Имот № 010213 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 37,568 дка /тридесет и седем дка и петстотин и шестдесет и осем кв.м./, находящ се в местността "Тършевина" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327 , актуван с АЧОС № 2217/22.03.2011г., при първоначална тръжна цена от 8581,00лв./осем хиляди петстотин осемдесет и един лева/;
20. Имот № 010216 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 1,202 дка /един дка двеста и два кв.м./, VІ категория, находящ се в местността "Тършевина" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327 , актуван с АЧОС №2218/22.03.2011г., при първоначална тръжна цена от 259,00лв./двеста петдесет и девет лева/;
21. Имот № 010218 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 1,600 дка /един дка и шестстотин кв.м./ , VІ категория, находящ се в местността "Тършевина" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327 , актуван с АЧОС № 2219/22.03.2011г., при първоначална тръжна цена от 345,00лв/триста четиридесет и пет лева/;
22. Имот № 010219 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 17,927 дка /седемнадесет дка и деветстотин двадесет и седем кв.м./, VІ категория, находящ се в местността "Тършевина" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327 , актуван с АЧОС № 2220/22.03.2011г., при първоначална тръжна цена от 4095,00лв./четири хиляди деветдесет и пет лева;
23. Имот № 010221 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 2,000 дка /два дка/, VІ категория, находящ се в местността "Тършевина" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327 , актуван с АЧОС № 2221/22.03.2011г., при първоначална тръжна цена от 431,00лв /четиристотин тридесет и един лева/;
24. Имот № 010224 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 29,929 дка /двадесет и девет дка и деветстотин двадесет и девет кв.м./, VІ категория, находящ се в местността "Тършевина" " по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327, актуван с АЧОС № 2222/22.03.2011г., при първоначална тръжна цена от 6629,00лв /шест хиляди шестстотин двадесет и девет лева/;
25. Имот № 010227 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 3,234 дка /три дка двеста тридесет и четири кв.м./, VІ категория, находящ се в местността "Ботуша" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327, актуван с АЧОС № 2223/22.03.2011г., при първоначална тръжна цена от 730,00лв /седемстотин и тридесет лева/;
26. Имот № 010232 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 3,188 дка /три дка сто осемдесет и осем кв.м./ , VІ категория, находящ се в местността "Ботуша" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327, актуван с АЧОС №2224/22.03.2011г., при първоначална тръжна цена от 719,00лв /седемстотин и деветнадесет лева/;
27. Имот № 010236 с начин на трайно ползаве - нива, с площ от 1,998 дка /един дка и деветстотин деветдесет и осем кв.м./, VІ категория, находящ се в местността "Ботуша" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327, актуван с АЧОС №2225/22.03.2011г., при първоначална тръжна цена от 430,00лв /четиристотин и тридесет лева/;
28. Имот № 010239 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 9,731 дка /девет дка и седемстотин тридесет и един кв.м./ , VІ категория, находящ се в местността "Кука" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327, актуван с АЧОС № 2226/22.03.2011г., при първоначална тръжна цена от 2184,00лв /две хиляди сто осемдесет и четири лева/;
29. Имот № 010241 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 0,974 дка /нула дка и деветстотин седемдесет и четири кв.м./, VІ категория, находящ се в местността "Кука" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327 , актуван с АЧОС № 2227/22.03.2011г., при първоначална тръжна цена от 210,00лв /двеста и десет лева/;
30. Имот № 010245 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 16,366 дка /шестнадесет дка и триста шестдесет и шест кв.м./, VІ категория, находящ се в местността "Кука" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327, актуван с АЧОС № 2228/22.03.2011г., при първоначална тръжна цена от 3626,00лв./три хиляди шестстотин двадесет и шест лева/;
31. Имот № 010246 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 76,073 дка /седемдесет и шест дка и седемдесет и три кв.м./, VІ категория, находящ се в местността "Тършевина" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327, актуван с АЧОС № 2229/22.03.2011г. , при първоначална тръжна цена от 17377,00лв /седемнадесет хиляди триста седемдесет и седем лева/;
32. Имот № 010249 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 16,460 дка /шестнадесет дка и четиристотин и шестдесет кв.м./, VІ категория, находящ се в местността "Тършевина" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327, актуван с АЧОС № 2230/22.03.2011г., при първоначална тръжна цена от 3646,00лв /три хиляди шестстотин четиридесет и шест лева/;
33. Имот № 010253 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 5,990 дка /пет дка и деветстотин и деветдесет кв.м./, VІ категория, находящ се в местноста "Тършевина" по КВС на с. Цегриловци ЕКАТТЕ 78327, актуван с АЧОС № 2231/22.03.2011г., при първоначална тръжна цена от 1344,00лв. /хиляда триста четиридесет и четири лева/.

Повторен търг за имотите, за които не са се явили кандидати на първоначалния търг да се проведе на 18.01.2012год. от 11,00ч. на същото място и при същите условия.

Необходими документи за участие в тръжната процедура:
1. Декларации по образец
2. Заявление по образец
3. Оригинал на документ за внесен депозит
4. Копие от документа за закупена тръжна документация
5. Документ за легитимация:
- лична карта за физическо лице
- разпечатка от Търговския регистър при Агенцията по вписванията, относно актуално състояние на юридическо лице.
6. Нотариално заверено пълномощно при положение, че участника се представлява от пълномощник. Пълномощното следва да бъде изрично.

Търгът да се проведе при следните условия:
1. Размер на депозита за участие: Депозитната вноска за всяка една от позициите да е в размер на 30% от първоначално обявената цена. Депозитът следва да се заплати до 10.01.2012год. по б. с-ка на Община Трън IBAN- BG88STSA93003300722169, Б.КОД BIC - STSABGSF при БДСК Трън, а за позициите, за които не са се явили кандидати срока за внасяне на депозити при повторния търг е до 17.01.2012г.
2. Регистрация и подаване на заявления за участие в търга по образец се извършва до 16,00ч. на 10.01.2012 г, а за повторния търг до 16,00ч. на 17.01.2012г. в административната сграда на Община Трън - гр. Трън, пл. "Вл. Тричков"1 - деловодството.
3. Цената на тръжната документация е 5,00лв./пет лева/ и може да бъде закупена в сградата на общинската администрация гр. Трън, пл. "Вл. Тричков" 1 на касата на общината, в рамките на работното време на администрацията от 8,30ч. до 17,00ч., а в деня предхождащ търга до 16,00ч.
4. Информация за имотите следва да се предоставя от сектор Общинска собственост при Община Трън, тел. за връзка 07731/21-21 - в.104 . Огледът на имотите ще се извършва от лицата, закупили тръжни документи с предварителна заявка от 23.12.2011 г. до 15,00ч на 10.01.2012 г., или до 15,00ч. на 17.01.2012г. за повторния търг, в рамките на работното време на администрацията.
5. Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Трън за определяне на купувач, по посочени в нея, банкови сметки.