Loading

Проектират нова ВиК система на Трън

Цялостен проект на нова ВиК системата на град Трън се прави вече по спечелен проект, съобщи кметът на общината Станислав Николов. След един неуспешен опит осъществяването на проекта да започне, едва сега - на 12 октомври е сключен договор с изпълнител и дейността е стартирана.

Конкурсът за възлагане на обществена поръчка е спечелен от Дружеството по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) „Хидропласт Груп" от София.

Разработката се финансира по Оперативна програма „Околна среда".

Проектът включва изготвянето на пълна техническа документация за реконструкция и разширение на съществувуващите водопровадна и канализационна мрежа в града и изработване на проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадните води.

Общата стойност на проекта е 291 хил. лв.

Сега съществуващата водопроводна мрежа, която обслужва цялото население на града, е силно амортизирана. Изградена е преди около 40 години от азбесто-циментови тръби и връзките с гумени уплътнители отдавна са дефектирали. Това прави загубите на питейна вода от водопровода много големи.

Градската канализация е изграждана в продължение на повече от 30 години при стара нормативна уредба. По-голямата част от отвеждащите тръби са с малък диаметър и много от тях са запълнени. Значителна част от мрежата е без разрешение за ползване поради груби несъответствия с проектната документация и се експлоатира в нарушение на сега действащите нормативни актове.

Досега не е изграждана и пречиствателна станция. Всичко това води до сравнително висока цена на водоснабдителната услуга за населението, включваща и големите загуби на вода. При интензивни валежи заради запушената мрежа улиците се заливат с вода.

Чрез осигуреното финансиране по спечеления проект, ще бъдат изготвени работни проекти за съоръжения, пресичащи и поемащи повърхностните води от водосборите, както и . дъждовни колектори за насочване водите към р.Ерма. След експертни проучвания за нарушения режим на работа на канализационния колектор ще бъде предложено проектно решение.

От Община Трън разчитат, че с реконструциите и разширенията на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа и с изграждането на пречиствателна станция за отпадни води ще се запази чиста околната среда, ще се повишат здравно-хигиенните условия на населението, ще се подобри общинската инфраструктура за предоставяне на комунални услуги.

Интегрираният проект за водоснабдяване и канализация на Трън: реконструкция и разширение на съществуваща водопровадна мрежа; реконструкция и разширение на канализационна мрежа, изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води се финансира от Оперативна програма „Околна среда", съфинансирана от Ервропейския фонд за регионални развитие и Кохезионния фонд на европейската общност.