Loading

Запазете Ерма

На 13,12.2016 г. пред Министерството на околната среда и водите се събраха около 40 човека от Трън за да внесат декларация във връзка с предстоящо актуализиране на Плана за управление на река Ерма.

 

Техните притеснения са свързани също и с наличието на уран на проекто концесионната територия и със факта, че половината от нея попада в Натура 2000.

Ето го и пълният текст на внесената молба:

ДО:

Министър  Ивелина Василева

Членовете на ВЕЕС

 

МОЛБА

 

Уважаема госпожо Василева,

Уважаеми членове на ВЕЕС,

 

По отношение на инвестиционно предложение (ИП) ‘’ за добив и преработка на подземни богатства – метални полезни изкопаеми – златно-сребърни руди от находище ‘’Трън’’, землище на гр. Трън, община Трън, област Перник. „ от ‘’ЕВРОМАКС СЪРВИСИЗ’’ ЕООД, се обръщаме към Вас с молба за съдействие във връзка с предстоящото приемане на новия План за Управление на Речния Басейн в Дунавски район /ПУРБ 2016-2021 на ДР/

Тъй като представляваното от нас сдружение е от местни хора, чийто начин на живот ще бъде пряко засегнат от гореспоменатото инвестиционно предложение за поколения напред, и след като се запознахме с ПУРБ 2016-2021 на ДР, както и с ДЕО и ДОСВ към същия ПУРБ, с тревога установихме, че по отношение на дейностите в рамките на инвестиционното предложение няма никакви ограничения и предвидени мерки нито в ПУРБ, нито такива са препоръчани в ДЕО и ДОСВ към ПУРБ на ДР.

От друга страна, ние имаме щастието да живеем в един от най-запазените и екологично чисти райони на страната. Тези прекрасни условия дават възможности за развитие на екологично чисто земеделие и животновъдство, на всякакъв вид туризъм – селски, еко, планински, риболовен, водни спортове по река Ерма  и т.н.

Ние виждаме по този начин развитието на региона в бъдещето. При никакви обстоятелства то няма да може да се осъществи, ако гореспоменатото ИП се реализира. Защото животът в Ерма също ще бъде унищожен. А когато унищожиш една река в даден участък – при всички положения то се отразява и нагоре по течението защото реките представляват свързани и взаимнозависими екосистеми. Да не говорим за една от най-ценните природни забележителности у нас – Ждрелото на река Ерма или за трансграничното въздействие на ИП.

През град Трън се предвижда да преминават тежките камиони многократно на ден, на път от северната мина към южната, и какво ще се случи с къщите на хората, както на много други места в страната. Как въпросното ИП ще се отрази на здравето на децата ни..

Напомняме също така, че за ИП пo смисъла на чл. 4а от наредба за ОВОС, в съответствие с дадените указания в решение номер 179/21/21.08.2013 г. на министъра на околната среда и водите, е изискано допълнително становище на Басеинова дирекция Дунавски район (БДДР), относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни (ПУРБ) и в плановете за управление на риска от наводнения, както и по Закона за водите. Псочено е, че при реализация на ИП са налице предпоставки за пряко, значително, дълготрайно и необратимо въздействие върху количественото и химичното състояние, както и върху режима на работа на водоизточниците за питейно-битово снабдяване, попадащи в границите на находище ‘’Трън’’, и тези в непосредствена близост около него. Решението на БДДР е номер 6758 от 30.12.2013 г.

Изпратено е още едно становище относно горепосоченото ИП до РИОСВ Перник с номер: 6758 и от дата 08.09.2015 г. от Директор на Басеинова дирекция „Дунавски район’’, в което се твърди, че ИП е недопустимо от гледна точка на екологичните цели и мерки за постигане на добро състояние на водите, заложени е ПУРБ 2010-2015 г. на Дунавски район.

Съзнаваме ясно важността на ПУРБ 2016-2021 на ДР, както и на мерките, препоръчани в ДЕО и ДОСВ към ПУРБ, доколкото това са стратегически документи, които определят бъдещето на района в поречието на Ерма и нейните притоци. Ето защо, и във връзка с гореизложеното, настояваме в ПУРБ 2016-2021 на ДР за цялото водно тяло река Ерма с код в ПУРБ 2016-2021 на ДР – BG1ER100R001, както и за частта от него, попадаща в ЗЗ Руй BG0000313 по директивата за местообитания и видове, и в ЗЗ Руй BG0002112 по директивата за птици, да бъдат включени следните мерки:

– забрана за нови миннодобивни и миннообогатителни дейности, и добив на подземни богатства,  по открит и закрит способ.

– забрана за издаване на нови разрешителни за водовземане и/или за ползване на повърхностен воден обект за миннодобивна и миннообогатителна дейност и/или добив на подземни богатства.

– забрана за издаване на нови разрешителни за водовземане от подземни води за миннодобивна и миннообогатителна дейност и/или за добив на подземни богатства.

 – забрана за заустване на нови източници на  отпадни води от миннодобивна и миннообогатителна дейност и от добив на подземни богатства.

 Не можем да си представим защо има мерки за воднното тяло река Ерма, свързани с опазване на стопански ценни видове риби /които неминуемо ще изчезнат/, а за опазване на здравето на хората не е предвидено нищо. Какво ще се случи с подземните води, ако ИП бъде реализирано? Какво ще се случи с чистотата на въздуха при взривни дейности в уранова мина, с водите за напояване и животновъдство, с къщите за гости… и със здравето на хората и нашето бъдеще.

 Не можем да си представим и как ИП вече би било допустимо /ако ПУРБ се приеме без предложените от нас мерки/ от гледна точка на постигане на целите на околната среда за недопускане влошаване на състоянието на водните тела в добро екологично състояние, в каквото е водното тяло река Ерма все още, както и на зоните за защита на водите по ЗВ – каквато е ЗЗ Руй, и как изобщо това ИП е получило разрешение за процедура по ОВОС. Защото, ако не бъдат включени предложените от нас мерки в ПУРБ 2016-2021 на ДР – при следващо запитване относно допустимостта на ИП, БДДР ще отговори, че то е съвместимо с ПУРБ, доколкото за водното тяло, което ще бъде унищожено, и за защитената зона не са предвидени мерки, и по този начин те просто ще си измият ръцете.

Обръщаме внимание и че, ако ИП не бъде спряно навреме, това ще представлява тежко нарушение на Рамковата Директива за Водите, на Директивата за хабитати и на Директивата за птици на ЕС. Влошаване на състоянието на водното тяло е гарантирано, гарантирано е нарушаването на целостта на защитената зона, а това ще ни принуди да се противопоставим съобразно възможностите, които ни дава Европейското законодателство, въпреки че се надавяме тази възможност да бъде предотвратена навреме.

Ето защо, молим, оставете природата в района такава каквато е – непокътната, заради надеждата за развитие на описаните от нас услуги, които е модерно да наричаме напоследък „екосистемни“, защото те са много по-ценни и перспективни.

            Това е перпективата, която ние искаме за нас и за нашите деца, и за техните деца!

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

 

 

[Сдружение ТРЪН]