Loading

Защитиха столетник от Забел

Днес бе обявено за защитено дърво Ясен (Fraxinus excelsior) на възраст около 150 години с височина около 21 м и обиколка 3,1 м, намиращо се в село Забел, община Трън, област Перник. Столетника ще бъде вписан в регистрите по чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, а РИОСВ - Перник, трябва да осигури обозначаването на забележителното дърво.

Забраняват се дейности, водещи до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на защитеното дърво. Нарушителите на забраните носят административнонаказателна отговорност съгласно законодателството на Република България.

Заедно с този столетник, бяха регистрирани и двама други негови братя Столетници в Ерул .