Loading

Интегриран проект за водоснабдяване и канализация на град Трън

Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие Кохезионен фонд

Герб на община Трън

ОPEРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”

Решения за по-добър живот

 

 

 

 


Проект: Интегриран проект за водоснабдяване и канализация на гр. Трън, община Трън: проект за реконструкция и разширение на съществуващата водопроводна мрежа, проект за реконструкция и разширение на канализационната мрежа, проект за ПСОВ

Проектно предложение: 58131-122-122

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Процедура: BG161PO005/08/1.30/01/01 - Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС 2007-2013г

Бенефициент: община Трън

Стойност на проекта: 291 000 лв.

Съфинансиране от ЕФРР и КФ: 232 800 лв.

Изпълнител: ДЗЗД „Хидропласт Груп" - София

Цел на проекта

Целта на проектното предложение е осигуряване на финансова подкрепа на общинската администрация на град Трън в изготвянето на пълна техническа документация (съдържаща детайлизирани идейни, технически и работни инвестиционни проекти) за реконструкция и разширение на съществуващата водопроводна мрежа, разширение на канализационната мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води.

Дейности

  • Изготвяне на предварителни (пред инвестиционни) проучвания;
  • Избор на доставчик на услуга - Проектиране, съгласно Техническа спецификация - Приложение №1 към Формуляра за кандидатстване;
  • Проектиране на реконструкция и разширение на съществуващата водопроводна мрежа;
  • Проектиране на разширение на съществуващата канализационна мрежа;
  • Проектиране на изграждане на ПСОВ;
  • Сключване на договор с външен консултант за подпомагане на общинската администрация по подготовка на документацията за финансиране на последващия инвестиционен проект по изпълнение на инфраструктурата на водния цикъл;
  • Сключване на договор с външен експерт за подпомагане на общинската администрация по изготвяне на финансови и икономически анализи, вкл. анализ за разходите и ползите;
  • Избор на одитор с оглед изготвяне одит на проекта;
  • Мерки за информация и публичност.

Начало

Информация за Интегриран проект за водоснабдяване и канализация на гр. Трън

Интегриран проект за водоснабдяване и канализация на гр. Трън в медиите

Информационни материали – дипляни

Оперативна програма „Околна среда – 2007-2013г.” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Околна среда – 2007-2013г.”,
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

и Кохезионния фонд на ЕС.