Loading

Как ще започне унищожаването на Трънският край - пети епизод.

Източник - инвестиционно намерение на Евромакс Сървисиз, предоставено от МОСВ.

Пети епизод - Краят на здравето на трънчани.

Ландшафт. Предвидените в инвестиционното предложение дейности ще доведат до дълготрайни и необратими промени във функциите и структурата на ландшафта. Той ще бъде изцяло антропогенизиран, с функции на промишлен ландшафт. Ще се появят нови релефни форми (котловани, насипиша и пр.). Въздействие върху човешкото здраве и населението в района Населението в селищата, в чиито землища ще се развива инвестиционното предложение, е малобройно. Благопрятно обстоятелство е ниската гъстота на населението. Част от елементите на инвестиционното преложение са разположени в близост до зони с човешко обитаване: най-близките сгради на махала от с. Глоговица са на 160 m от контактния водоем на Хвостохранилище 2; Махала Глоговичка (землище на с. Ерул) е на около 150 m от открит рудник на подучастък „Злата“; с. Милкьовци отстои на 205 m югоизточно от насипище на подучастък „Кръстато дърво“. За жителите на тези селища може да се очакват въздействия на прахови емисии, шум, вибрации от добивни и пробивно-взривни работи, транспорт. Като цяло населението в близост до пътните трасета за извозване на руда, скални маси и обратната доставка на маси за обратно запълнение може да бъде повлияно и от прахо-газови емсии от автомобилния трафик. В рамките на работната среда работниците ще бъдат повлияни от следните рискови фактори: прахови и газови емисии, шум и вибрации, работа на открито.

 

Ще ни е*ат майката тия ...

Ще ни е*ат майката тия ...