Loading

село Рани луг

Селото е разположено в полите на Рудина планина и се намира на 15 км. от гр. Трън и на 100 км от София близо до границата ни със Сърбия. В близост до него са и селата: Насалевци, Главановци, Слишовци, Реяновци, Цегриловци и Кална в Сърбия. То се простира в подножието на Ранилужката планина, на югозапад от село Насалевци и продължава до Слишовското землище на запад.

Ранилужката (Рудина) планина е част от Руйската планинска верига. Южните склонове на планина Руй са стръмни, стъпаловидно разположени и в значителна степен разчленени от левите притоци на река Ерма, които се спускат от планината. Благодарение на тяхната дейност над селата, разположени по южната периферия на планината, са се развили интензивни ерозионни процеси. Те са особено силно изразени в районите на селата Рани луг, Слишовци, Милославци, Зелениград и най-много при село Забел.

Три дълбоки долини прорязват и разделят планината на три живописни полегати склона. По техните долини в миналото при силни поройни дъждове са се стичали буйни реки, като са завличали и засипвали цветущи овощни и зеленчукови градини, та дори и цели махали. По-късно, когато се залесяват последните с кленажи и акации и се изграждат укрепителни бетонни стени, селото се сдобива от тая планина, респ. от тия долини,с богати водоизточници, хванати в три главни водопровода, от които се черпи питейна вода за хората и добитъка в стопанството. Редом с тия водопроводи обаче е налице и постоянно течаща вода, що изтича свободно от планината. Ранилужкото землище, съобразно големината на селото, не е малко. Северно от селото е планинската част на землище то, която се разстила на височина и стига до голямото било — Барнос, на Ранилужката планина. (В миналото селското землище е продължавало отвъд границата и се е врязвало дълбоко в северната част на балкана чак до с. Кална.) Планинската област е обраснала с гъста дъбова, борова и букова гора, прошарена тук-таме със закътани поляни. Равнинната част се разстила южно от селището между насалевското землище от изток и на запад от слишовското, а на юг продължава в дълбочина до р. Ерма. То е изпъстрено по средата от няколко мочурливи лугове, обраснали с ели и люта трева — шавар. Тия лугове притежават съответните имена: Мали луг, Антонов луг, Реянов луг. Вероятно от тия лугове селището е получило името си. Тук сред тези лугове има достатъчно вода за пиене, както и за поливане на зеленчуковите градини наоколо.

Рани луг е част от Трънската котловина - Знеполе, която наподобява широка долина и ограничава от юг планината Руй. Котловината притежава голяма степен на затворенос, което води до много ниски температури. Поради това при Трън е регистрирана най-ниската темепература за България (-38,3 градуса C ). Рани луг и връх Руй могат да бъдат разгледани много добре от Знеполе.

История

Село Рани луг е едно от най-старите селища в Знеполско. Според преданието, дошло из глъбините на вековете, от поколение на поколение, та чак до наше време, появата на селото датира още от тракийско време, за което свидетелствува Кулата — стратегическо място над сегашното село в планината и до нея „Селището" — както и понастоящем се зове. При разкопките на тая местност са намерени монети от тракийско време, доста оригинални по своята художествена изработка, тухли - останки от градежи, късове от керамика, както и други предмети. И макар времето да е изплело доста несигурни сведения около зараждането на с. Рани луг, не би било възможно да се установи категорично през кое точно историческо време то е било основано.

През Средновековието селото се споменава в няколко турски до­кумента. През 1451 г. то е тимар с 64 домакинства, а данъкът за бея е бил 4685 акчета. През XVI в. тук е имало 3 джелепкешани, които дос­тавяли 150 овце. През турското робство редица семейства се изсе­лили по поречието на Морава в Сърбия.

Към края на XIX в. тук жи­веели наследниците на 28-те най-стари рода, между които Иванкови, Малинини, Лечини, Ярчови и други. През войните 1912-1918 г. са загинали 27 ранолужани. По времето на антифашистката борба оттук са излезли 13 партизани, а много от селяните са ятаци и помагачи.

Населението се е занимавало със земедели, скотовъдство и дюлгерство. През 1939 г. селото е разполагало с 3730 декара ниви и ливади, 188 декара пасища и 2594 декара гори. Отглеждани са 68 коня, 3 магарета, 326 говеда, 1223 овце, 4 кози, 117 свине и 960 птици. ТКЗС-то се образива през 1956 г. Селото е водоснабдено и благоустроено. През 80-те години на 20-ти век е построена голяма търговска и културна сграда, където се помещава и читалището.

Селото, прочее, се е развило постепенно от заварени пришелци — другоземци, и новодошли от различни по-близки или по-далечни места. Сегашните му обитатели следователно са далечни потомци на тогавашните заселници.

По средата на последното столетие от турското господство както в Насалевци, така и в Рани луг е имало килийно училище. За доказателство на това обстоятелство говорят приписките към една от църковните книги „Апостолът" в ранилужката църква.

Манастирът "Свети Архангел Михаил" до град Трън, който се състои от една сграда и църква е била зографисана по поръка на кир Войхна от с. Рани луг и кир Костадин от с. Турковци.

Според преданието първото училище в с. Рани луг е било килийно (през 1859 г.), при черквата. За първи учители тук са смятали някои самоковски занаятчии, дошли в селото, но по кое време, не се знае, нито пък имената им се помнят. Те живели в къщата на някой си Златко Рашин. След като научили и него да чете и пише, сиреч, ограмотили своя ученолюбив хазаин, си заминали и го оставили като техен приемник — продължител на килийното обучение. Първото читалище в селото е учредено през 1898 г. от учителите с първоначален книжен фонд от 550 книги.

Религия

В с. Рани луг има късносредновековна църква - "Свети Николай"- датираща от 17 век. Книги за нея са купувани от Трън и Самоков. Църквата е реставрирана частично и променена архитектурно през 80-те години на 20-ти век.

 Църквата "Свети Николай" е псевдотриконхална църква. Северната стена на църквата е вкопана в земята около 0,8 м. Певниците и апсидата са полукръгли отвън и отвътре и имат самостоятелно покритие. В южния певник и в апсидната ниша има по едно малко амбразурно прозорче. В олтарното пространство вляво от апсидата е проскомидаийната ниша, а на северната стена до нея е умивалнята. При олтарната трапеза като поставка е използвана част от монолитна колона. Църквата е висока 6-7 метра. В проскомидийната ниша и в южния певник има фрагменти от средновековни стенописи. По късно през 19 в. западната стена е разрушена и е направена полукръгла пристройка, която е висока 4 м. Входът е на югозапад и е оформен като малък портик. Стените на средновековната църква са от ломен камък с хоросанова спойка, а на пристроената част са използвани и дървени сантрачи.

Късносредновековната църква в село Рани луг принадлежи към характерните църкви за Знеполските земи и Горнострумските райони. Особен интерес представлява плукръглата и пристройка, която е застъпена само в трънските и брезнишките църкви от епохата на Възраждането.

До самия черковен двор расте многовековен дъб, който е обявен за забележителност и е гордост за селото.

Инфраструктура

В началото на 80-те години на XX-ти век почти всички улици на махалите в селото се асфалтират, изгражда се водопровод до всички домакинства, частично някои райони се снабдяват с кабелна радио мрежа, която излъчва местни новини за Трънско и важни съобщения, а през останалото време се излъчва програмата на държаното радио, даряват се книги за библиотеката, която се намира в новопостроената кооперация, поставя се улично осветление по всички населени места в селото, както и три пъти днено /7.00; 10.30; 17.30 ч./ през селото минава обществен транспорт, който свързва селото с гр. Трън и София. С настъпването на промените през 90-те години на XX-ти век селото спира да се облагородява и подържа от община Трън, както и останалите населени места в Знеполе. Асфалтираните улици, библиотеката, уличното осветление бавно се рушат от времето.

Комуникации

В село Слишовци има изградени базови станции на трите мобилни оператора в България, които покриват територията на Знеполе със 2G мрежа. В село Рани Луг покритието на трите мобилни оператора към 2011 г. е задоволително, но непълно.

Ретранслаторът Знеполе; с. Слишовци обслужва с аналогови национални ТВ програми /БНТ1, bTV, Нова телевия/ селищата, намиращи се в котловина Знеполе, образувана от река Ерма. Ретранслаторът се намира в непосредствена близост до ГКПП „Стрезимировци”. В Рани Луг се приемат и чуждестрании ТВ-радио станции, излъчващи от Сърбия, а с допълнителна антена могат да се приемат още ТВ-радио станции, излъчващи от София, Перник, Кюстендил и други.

Културни и природни забележителности

Парк(че) с паметник на местния партизанин. Селското училище (изгоряло).

 

Научи български език преди да

Научи български език преди да правиш забележки!

Сайта да вземе да си цитира

Сайта да вземе да си цитира източниците, а не да кради информация от Уикипедия!!!