Loading

Становища на Басейнова дирекция относно инвестиционно намерение за добив на злато в Трън

Становища на Басейнова дирекция относно инвестиционно намерение за добив на злато в Трън -

Становища на Басейнова Дирекция относно допустимост на инвестиционно предложение (ИП) за “Добив и преработка на подземни богатства – метални полезни изкопаеми – златно-сребърни руди“ от находище “Трън“, землище на град Трън, община Трън, област Перник“, спрямо плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в “Дунавски район“, под чието управление попада р. Ерма в общ. Трън. Издавани между 2013 и 2015 г.

„Реализирането на ИП ще окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, тъй като съществува голяма вероятност да бъде нарушен режима на работа на водоизточниците за питейно-битово снабдяване, попадащи в границите на площ “Север“ (Ломница, Забел, Туруковци, Зелениград) от находище “Трън“, както и тези в непосредствена близост до находището. Негативното въздействие ще се изразява както в количествено, така и в качествено отношение върху експлоатационния режим. Експлоатацията на находище “Трън“ ще доведе до пряко, значително, дълготрайно и необратимо въздействие върху количественото и химичното състояние, както и хидродинамичния режим на подземните води, предвид факта, че водите от подземно водно тяло 38 са с пукнатинен характер.“

 

 

[Сдружение ТРЪН]

 

Не на хищничеството! Не

Не на хищничеството!

Не искаме хищници-печалбари да ни отровят водата! Ще браним здравето си и природата на родния край. Замирише ли на корупция с цел заобикаляне на закона, ще впрегнем всички законоохранителни структури в страната и на европейско ниво, за да се обезвредят хищниците зад решетки...

Александър Попов